Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

UPS Dohňany

Niekoľko informácii o Urbárskom pozemkovom spoločenstve Dohňany


Vzniklo 1. júla 1903 a malo sedemdesiat členov. Jeho prvým predsedom bol Daniel Singer s najväčším počtom podielov 48/16. Takmer celú tretinu podielov mali dohnianski židia.Overovateľmi boli Juraj Ráček a Imrich Jugáš. K zakladajúcim členom urbára patril aj Ferko Urbánek.
Počas nasledujúcich rokov sa počet urbárnikov zvyšoval, r. 1934 ich už bolo 146. Za predsedu bol 5. mája 1934 zvolený Imrich Miškovský, za overovateľov Ján Chalupčík a Ján Uhlík. Zväčšoval sa i majetok urbáru, r. 1939 odkúpili dohnianski urbárnici 13 ha lesa Pánska hora od bratov Schreiberovcov.  Voľby funkcionárov sa konali každý tretí rok, r. 1940 bol za predsedu zvolený Filip Žaťko, farár v Dohňanoch, za lesného gazdu Ondrej Maruna, za pokladníka Štefan Bisaha, zapisovateľa Ján Miškovský a za členov výboru Ján Kollár,  Štefan Hriadeľ, Dezider Weis, Juraj Uhlík, Pavel Sapák, Ján Harnádek. Valné zhromaždenia sa konávalo v štátnej škole (dnes pamätná izba).
V roku 1958  (15.VIII.) bol aj dohniansky urbár zrušený, a to podľa zákona SNR 2/1958 Zb. o rušení urbárov. Novozaložené jednotné roľnícke družstvo odobralo urbárnikom  215 ha lesa a iných pozemkov, z čoho 125 ha uzurpovali Štátne lesy. Zápisnicu o prevzatí urbárnici odopreli podpísať.

Vlastnícke a užívateľské pomery sa zmenili až 31. januára 1992, keď sa v kultúrnom dome konala ustanovujúca schôdza obnoveného urbáru. Boli na nej schválené nové stanovy a zvolený  výbor. Predsedom sa stal Emil Baška, tajomníkom Štefan Hriadeľ, pokladníkom Stanislav Pastva. 30.7.1992 bola urbárska obec aj zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR. Neskôr sa zaviedol vis mayor názov Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany. 22. 2. 1996 si valné zhromaždenie podielnikov zvolilo nový výbor s deviatimi členmi: predseda Emil Baška, tajomník Ján Chalupčík, hospodár Stanislav Pastva, členovia Eva Rišková, Karol Badura, Štefan Hriadeľ, Ján Jamborek, František Vrábel a Ján Vrábel. Do dozronej rady boli zvolení Ing. Ondrej Kollár, Rudolf Baška a Bohuslav Jugáš.
Majetok urbáru nebol však ešte odovzdaný bezo zbytku, napr. Štátne lesy odovzdávania zdržiavali a PD Mestečko si nechalo , neoprávnene, zapísať takmer 200 ha hôr a pasienkov, o ktoré vznikol súdny spor,  trvajúci takmer sedem rokov. Konečne bol aj tento majetok vrátený.

Dňa 23. 2. 2003 sa v reštaurácii U Matúša konala valná urbárska hromada, kde bol opäť volený nový výbor. Predsedom sa stal Ján Vrábel, tajomníkom Anton Baška, pokladníkom Jozef Riško, hájnikom Jozef Franek, členmi Milan Vrábel, Jozef Paganík, Bohuslav Čvirik, Karol Bisaha, Pavol Mušák. Dozornú radu tvorili František Franek, Štefan Rulák, Ján Jamborek. Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany získalo finančné prostriedky z fondov EÚ na výsadbu a budovanie lesnej cesty. Z týchto zdrojov získali dohnianski urbárnici 519.000 Sk na výsadbu a 2,.9 milióna Sk na rekonštrukciu ciest.

V súčasnosti je predsedom Ing. Karol Mušák, ktorý bol zvolený v apríli 2014 na Valnom zhromaždení Urbárskeho pozemkového spoločenstva konaného v Dome kultúrnych tradícií v Dohňanoch. Podpredsedom a zároveň pokladníkom UPS je Martin Riško. Členovia sú Viktor Pitvorec, Vladislav Kolár a Roman Vrábel. Predseda dozornej rady je Štefan Rulák. Členovia dozornej rady sú Ján Vrábel a Ján Jamborek.
 

Kontakt : Ing. Karol Mušák - predseda UPS
Mobil : 0918 335 364
E-mail : urbar@dohnany.sk, karol.musak@lesy.sk


 

Verejná obchodná súťaž

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany, Dohňany 68, 020 51  Dohňany, IČO: 17060826 č.účtu: 1001736372/0200, e-mail: urbar@dohnany.sk, tel. 0918 335 364, 0904 316 542

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany,
Dohňany 68, 020 51  Dohňany,
Zastúpené: Ing. Karol Mušák, predseda
IČO: 17060826, č.účtu: 1001736372/0200, e-mail: urbar@dohnany.sk, tel. 0918 335 364, 0904 316 542

II. Predmet verejnej obchodnej súťaže

Uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v k.ú. Dohňany, v obci Dohňany, okres Púchov:

Pozemok KN - C parc.č. 1177/50, ostatná plocha, o výmere 6 835 m², pozemok KN - C parc. č. 1177/49, ostatná plocha, o výmere 3096 m², pozemok KN - C parc. č. 1179/5, orná pôda, o výmere 285 m², podľa geometrického plánu 27/2017.

III. Podmienky verejnej obchodnej súťaže

 1. Verejná obchodná súťaž je zverejnená na úradnej tabuli obce Dohňany, internetovej stránke obce Dohňany a infokanáli Púchovskej doliny. Doba zverejnenia: od 12.4.2017 do 20.4.2017.
 2. Ponuka musí okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať:
  • návrh ponúkanej kúpnej ceny vyjadrenej v EUR za 1m2,
  • doklad o právnej subjektivite, ak žiadateľom bude právnická osoba.
 3. Návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme. Lehota na podávanie návrhov končí dňa 20.4.2017 do 12.00 hod.
 4. Vyhlasovateľ vyhodnotí ponuky na najbližšom zasadnutí Výboru UPS Dohňany a výsledky písomne oznámi uchádzačom do 7 dní po ich prerokovaní na zasadnutí výboru UPS Dohňany.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
 6. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

IV. Podmienky predaja

 1. Predmetné pozemky sa predávajú na účely priemyselnej výroby a skladov, v zmysle platného územného plánu obce Dohňany.
 2. Požadovaná minimálna kúpna cenaje 4,54 - €/m² pri parcelách KN - C 1177/50 a 3,13 - €/m² pri parcelách KN - C 1177/49 a KN - C 1179/5.
 3. Kúpna zmluva musí byť uzatvorená do 60 dní od prerokovania výsledkov súťaže výborom UPS Dohňany a schválení valným zhromaždením UPS.

V. Kritériá hodnotenia návrhov

Kritériom hodnotenia je najvyššia ponúknutá kúpna cena.

VI. Spôsob podania ponuky

Prihlášky do súťaže možno doručiť v zapečatenej obálke na adresu: Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany, Dohňany 68, 020 51  označenú heslom: „Súťaž –  pozemok– neotvárať“  do 20.4.2017  do 12.00 hod.

Príloha: Fotokópia geometrického plánu

V Dohňanoch 11.4.2017

...................................................

   Ing.Karol Mušák, predseda UPS


 

dnes je: 18.2.2018

meniny má: Jaromír

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
226

 
 
 
9

 
 
 
46

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka