Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

       Obec Dohňany, ako „Prevádzkovateľ“, zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečilo súlad s týmito právnymi predpismi.
Na tomto mieste uvádzame informácie, ktorá sa majú sprístupniť dotknutej osobe podľa § 60 ods. 1) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:

a) identifikačné a kontaktné údaje:
  Identifikačné a kontaktné údaje obce - obecného úradu sú uvedené na podstránke KONTAKTY (kliknite na vyznačený text)

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Mgr. Andrej Kozma
email: prednosta@dohnany.sk
tel. č.: 042/4450913

c) informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené:
Obec Dohňany spracúva osobné údaje na účel výkonu úloh samosprávy, ktoré jej vyplývajú najmä zo zákona o obecnom zriadení a iných osobitných predpisov a na účel preneseného výkonu šátnej správy podľa osobitných predpisov. Zároveň obec spracúva osobné údaje ako zamestnávateľ podľa zákonníka práce a osobitných predpisov, predpisov v oblasti povinného zdravotného a sociálneho poistenia a pod.

d) kontaktné údaje úradu:
             
      Úrad na ochranu osobných údajov SR
kontakt:       Hraničná 12
                   820 07 Bratislava 27  

E-mail:        statny.dozor(zav)pdp.gov.sk

e) informácie o práve podať návrh na začatie podania podľa § 100
V prípade, že by bol občan priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, má podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona.

Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.

f) Informácie o práve žiadať od príslušného orgánu pristup k osobným údajom, ktoré sa dotkutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúva.
PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Každá dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o:

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • tom, komu boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 • primeraných zárukách vyžadovaných zákonom,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (napr. „niektoré organizácie, ako sú banky, daňové úrady a nemocnice, používajú algoritmy, prostredníctvom ktorých prijímajú o dotknutej osobe rozhodnutia na základe jej osobných údajov. Je to pre ne efektívne, no nie vždy je to transparentné a tieto rozhodnutia môžu mať na dotknutú osobu právny vplyv alebo iný významný vplyv na jej život“. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom). V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Práva dotknutej osoby:

 • Právo k prístupu osobným údajom: dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov,  ktoré dala k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje „Prevádzkovateľ“ používa.
 • Právo odvolania súhlasu: v prípadoch, kedy sa osobné údaje spracovávajú na základe súhlasu dotknutej osoby, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať elektronicky, písomne, osobne na Obecnom úrade v Dohňanoch.
 • Právo na opravu: ak údaje, s ktorými ako „Prevádzkovateľ“ disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, je potrebné tieto informácie upraviť, aktualizovať a doplniť.
 • Právo na výmaz (zabudnutie): ak údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, je možné požiadať o vymazanie osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: ak bol poskytnutý súhlas na používanie osobných údajov, je možné požiadať, aby údaje boli vrátené alebo presunuté inej tretej osobe.
 • Právo namietať: právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, je možné podať námietku proti ďalšiemu spracúvaniu osobných údajov.

 

       

 


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
312

 
 
 
25

 
 
 
78

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka