Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

UPS Dohňany

Niekoľko informácii o Urbárskom pozemkovom spoločenstve Dohňany


Vzniklo 1. júla 1903 a malo sedemdesiat členov. Jeho prvým predsedom bol Daniel Singer s najväčším počtom podielov 48/16. Takmer celú tretinu podielov mali dohnianski židia.Overovateľmi boli Juraj Ráček a Imrich Jugáš. K zakladajúcim členom urbára patril aj Ferko Urbánek.
Počas nasledujúcich rokov sa počet urbárnikov zvyšoval, r. 1934 ich už bolo 146. Za predsedu bol 5. mája 1934 zvolený Imrich Miškovský, za overovateľov Ján Chalupčík a Ján Uhlík. Zväčšoval sa i majetok urbáru, r. 1939 odkúpili dohnianski urbárnici 13 ha lesa Pánska hora od bratov Schreiberovcov.  Voľby funkcionárov sa konali každý tretí rok, r. 1940 bol za predsedu zvolený Filip Žaťko, farár v Dohňanoch, za lesného gazdu Ondrej Maruna, za pokladníka Štefan Bisaha, zapisovateľa Ján Miškovský a za členov výboru Ján Kollár,  Štefan Hriadeľ, Dezider Weis, Juraj Uhlík, Pavel Sapák, Ján Harnádek. Valné zhromaždenia sa konávalo v štátnej škole (dnes pamätná izba).
V roku 1958  (15.VIII.) bol aj dohniansky urbár zrušený, a to podľa zákona SNR 2/1958 Zb. o rušení urbárov. Novozaložené jednotné roľnícke družstvo odobralo urbárnikom  215 ha lesa a iných pozemkov, z čoho 125 ha uzurpovali Štátne lesy. Zápisnicu o prevzatí urbárnici odopreli podpísať.

Vlastnícke a užívateľské pomery sa zmenili až 31. januára 1992, keď sa v kultúrnom dome konala ustanovujúca schôdza obnoveného urbáru. Boli na nej schválené nové stanovy a zvolený  výbor. Predsedom sa stal Emil Baška, tajomníkom Štefan Hriadeľ, pokladníkom Stanislav Pastva. 30.7.1992 bola urbárska obec aj zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR. Neskôr sa zaviedol vis mayor názov Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany. 22. 2. 1996 si valné zhromaždenie podielnikov zvolilo nový výbor s deviatimi členmi: predseda Emil Baška, tajomník Ján Chalupčík, hospodár Stanislav Pastva, členovia Eva Rišková, Karol Badura, Štefan Hriadeľ, Ján Jamborek, František Vrábel a Ján Vrábel. Do dozronej rady boli zvolení Ing. Ondrej Kollár, Rudolf Baška a Bohuslav Jugáš.
Majetok urbáru nebol však ešte odovzdaný bezo zbytku, napr. Štátne lesy odovzdávania zdržiavali a PD Mestečko si nechalo , neoprávnene, zapísať takmer 200 ha hôr a pasienkov, o ktoré vznikol súdny spor,  trvajúci takmer sedem rokov. Konečne bol aj tento majetok vrátený.

Dňa 23. 2. 2003 sa v reštaurácii U Matúša konala valná urbárska hromada, kde bol opäť volený nový výbor. Predsedom sa stal Ján Vrábel, tajomníkom Anton Baška, pokladníkom Jozef Riško, hájnikom Jozef Franek, členmi Milan Vrábel, Jozef Paganík, Bohuslav Čvirik, Karol Bisaha, Pavol Mušák. Dozornú radu tvorili František Franek, Štefan Rulák, Ján Jamborek. Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany získalo finančné prostriedky z fondov EÚ na výsadbu a budovanie lesnej cesty. Z týchto zdrojov získali dohnianski urbárnici 519.000 Sk na výsadbu a 2,.9 milióna Sk na rekonštrukciu ciest.

V súčasnosti je predsedom Ing. Karol Mušák, ktorý bol zvolený v apríli 2014 na Valnom zhromaždení Urbárskeho pozemkového spoločenstva konaného v Dome kultúrnych tradícií v Dohňanoch. Podpredsedom a zároveň pokladníkom UPS je Martin Riško. Členovia sú Viktor Pitvorec, Vladislav Kolár a Roman Vrábel. Predseda dozornej rady je Štefan Rulák. Členovia dozornej rady sú Ján Vrábel a Ján Jamborek.
 

Kontakt : Ing. Karol Mušák - predseda UPS
Mobil : 0918 335 364
E-mail : urbar@dohnany.sk, karol.musak@lesy.sk


 

Verejná obchodná súťaž

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany, Dohňany 68, 020 51  Dohňany, IČO: 17060826 č.účtu: 1001736372/0200, e-mail: urbar@dohnany.sk, tel. 0918 335 364, 0904 316 542

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 - 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa (ďalej len “OVS”)

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018 - OVS „Predaj nehnuteľností – pozemok 1177/50, k. ú. Dohňany, “ (ďalej len “ podmienky” )

Vyhlasovateľ OVS:

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany,
Dohňany 68, 020 51  Dohňany,
Zastúpené: Ing. Karol Mušák – predseda, Martin Riško – podpredseda,
IČO: 17060826, DIČ: 2020611131
IBAN: SK72 0200 0000 0010 0173 6372, e-mail: karol.musak@lesy.sk, tel. 0918 335 364, 0904 316 542

Čl. I Všeobecné informácie

Označenie vyhlasovateľa:

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany,
Dohňany 68, 020 51  Dohňany,
Zastúpené: Ing. Karol Mušák – predseda, Martin Riško – podpredseda,
IČO: 17060826, DIČ: 2020611131
IBAN: SK72 0200 0000 0010 0173 6372, e-mail: karol.musak@lesy.sk, tel. 0918 335 364, 0904 316 542

Čl. II Predmet OVS

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dohňany ( ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom predaja nasledovného majetku:

Pozemok KN – C, parc. č. 1177/50, ostatná plocha, o výmere 6 835 m², pozemok má vyhlasovateľ evidovaný na liste vlastníctva č.1088, pre k. ú. Dohňany, obec Dohňany, okres Púchov.

Čl. III Podmienky OVS

 1. Podmienky OVS sú zverejnené na internetovej stránke obce Dohňany, infokanáli Púchovskej doliny a v regionálnych médiách. Doba zverejnenia: od 26.3.2018 do 20.4.2018.
 2. Lehota na doručenie ponúk uchádzačov je do 20.apríla 2018 do 12.00 hod, osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa – Dohňany 68, 020 51 DOHŇANY.
 3. Minimálna ponúknutá cena musí byť vo výške 7,50,- EUR/1m2, t. j. za celý predmet OVS vo výške minimálne 51.262,50,- EUR. Minimálna cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v v mieste obvyklom a v termíne 2/2018.
 4. Ponuka uchádzača musí obsahovať:
 • Identifikačné údaje uchádzača (pri FO nepodnikateľovi: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri FO podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, výpis zo živnostenského registra alebo z inej úradnej evidencie alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný, pri PO: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, originál výpisu z Obchodného registra),
 • Bankové spojenie uchádzača,
 • Označenie kontaktnej osoby uchádzača, telefonický kontakt a emailovú adresu,
 • Navrhnutú kúpnu cenu za predmet OVS,
 • Doklad o zaplatení finančnej zábezpeky vo výške 10.000,-€ na účet vyhlasovateľa: VÚB, a.s., IBAN: SK72 0200 0000 0010 0173 6372, var. symbol pri fyzickej osobe rodné číslo, pri fyzickej osobe podnikateľovi a právnickej osobe IČO,
 • Písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže,
 • Písomný súhlas uchádzača s tým, že v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy z dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné podmienky, alebo z iných dôvodov na strane uchádzača, na základe ktorých nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa.
 1. Ponuka uchádzača musí byť vyhotovená v písomnej forme, vložená v zalepenej obálke označenej: „OVS č. 1/2018 „Predaj nehnuteľností – pozemok 1177/50, k.ú. Dohňany, „ NEOTVÁRAŤ.
 2. Miestna obhliadka majetku sa uskutoční v termínoch určených podľa záujmu uchádzačov po telefonickom dohovore.
 3. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi majetku (list vlastníctva, znalecký posudok, prípadne s inými písomnosťami a skutočnosťami ktoré sa týkajú majetku) priamo na adrese vyhlasovateľa uvedenej v Čl. I týchto podmienok.
 4. Vyhlasovateľ zriadi za účelom vyhodnotenia ponúk uchádzačov päťčlennú komisiu, zriadenú z členov výboru UPS Dohňany. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, najmenej však traja členovia. Na platné rozhodnutie komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie.
 5. Členovia komisie otvoria obálky s ponukami v termíne do 5 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk a vyhodnotia ponuky, pričom kritériom bude najvyššia ponúknutá cena za predmet OVS.
 6. Uchádzači sú oprávnení zúčastniť sa otvárania obálok s ponukami osobne alebo prostredníctvom svojho písomne povereného zástupcu.
 7. O zasadnutí komisie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní členovia komisie. Prípadný dôvod nepodpísania zápisnice sa uvedie v zápisnici.
 8. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť podmienky OVS, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
 9. Uchádzači nemajú právo na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v OVS.
 10. Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek OVS zrušiť.
 11. Práva a povinnosti účastníkov OVS neupravené týmito podmienkami sa riadia ust. § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Čl. IV Podmienky predaja

 1. Prevod vlastníckeho práva k predmetu OVS a teda aj uzatvorenie kúpnej zmluvy podlieha schváleniu Valného zhromaždenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva Dohňany nadpolovičnou väčšinou členov.
 2. V prípade, že s uchádzačom víťazného návrhu nebude uzatvorená kúpna zmluva z dôvodov na strane uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení OVS umiestnil ako druhý v poradí.
 3. Uchádzač je povinný uhradiť kúpnu cenu na účet vyhlasovateľa do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 4. Náklady spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva znáša uchádzač.

Čl. V Finančná zábezpeka

 1. Za účelom preukázania riadneho záujmu o predmet OVS, s cieľom zabrániť zmareniu OVS stanovuje vyhlasovateľ pre každého uchádzača tejto OVS povinnosť zložiť v prospech vyhlasovateľa finančnú zábezpeku vo výške 10.000,- Eur.
 2. Uchádzač poukáže finančnú zábezpeku podľa bodu 1 tohto čl. v prospech účtu vyhlasovateľa IBAN: IBAN: SK72 0200 0000 0010 0173 6372 (V.S. : IČO uchádzača, u FO: rodné číslo) najneskôr v deň uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk.
 3. Vyhlasovateľ je povinný uchádzačovi, ktorý nebol v OVS úspešný vrátiť ním poskytnutú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk, najneskôr však v lehote 20 dní odo dňa odoslania oznámenia o výsledku OVS. Vyhlasovateľ vráti sumu zodpovedajúcu finančnej zábezpeke bezhotovostným prevodom na číslo účtu uchádzača.
 4. Vyhlasovateľ je povinný uchádzačovi, ktorý bol v OVS úspešný podľa výsledku vyhodnotenia ponúk v rámci tejto OVS započítať ním poskytnutú finančnú zábezpeku do kúpnej ceny, ktorá je výsledkom vyhodnotenia OVS.
 5. Ak uchádzač, ktorý bol v OVS úspešný neuzavrie kúpnu zmluvu do 60 dní od schválenia prevodu na Valnom zhromaždení Urbárskeho pozemkového spoločenstva Dohňany, prípadne odmietne uzavrieť zmluvu z dôvodov, ktoré sú výlučne na strane uchádzača, finančná zábezpeka ním poskytnutá v zmysle ustanovenia bodu 1 Čl. V týchto podmienok prepadne v prospech vyhlasovateľa v plnej výške.

 

Čl. VI Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky sa stávajú záväznými pre vyhlasovateľa dňom ich zverejnenia a pre uchádzača uplynutím lehôt podľa Čl. III bodu 2 týchto podmienok.
 2. OVS, na ktorú sa vzťahujú tieto podmienky, nie je verejným obstarávaním podľa zákona č. 25/2006 Z. z. O verejnom obstarávaní platného v čase schvaľovania týchto podmienok ani zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale riadi sa príslušnými ust. Obchodného zákonníka. Pre právne vzťahy vyplývajúce z týchto podmienok platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že uchádzač je cudzinec, prípadne zahraničná právnická osoba.
 3. Tieto podmienky boli schválené na zasadnutí Výboru Urbárskeho pozemkového spoločenstva Dohňany dňa 15.3.2018.

 

Príloha: Snímky z katastrálnej mapy, ortofotosnímka

 

                                          Ing. Karol Mušák, predseda UPS                                             Martin Riško, podpredseda UPS


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
312

 
 
 
25

 
 
 
78

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka