Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky

Rozhodnutie na povolenie na dočasné užívanie vodnej stavby Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapaVytlačiť
 

Rozhodnutie na povolenie na dočasné užívanie vodnej stavby "Zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov - I. etapa"


 
 

Úradné oznamy

Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu „ÚPN-O Dohňany Vytlačiť
 

Obec Dohňany ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-O Dohňany v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších noviel, oznamuje dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám, správcom majetku štátu a sietí technickej infraštruktúry, samosprávnemu kraju, dotknutým obciam jednotlivo, vlastníkom pozemkov a stavieb, fyzickým a právnickým osobám a širokej verejnosti verejnou vyhláškou, že dňom 31.7.2019 začína prerokovanie

návrhu „Územný plán obce Dohňany“

            Návrh ÚPN-O Dohňany je spracovaný v grafickej a textovej časti, výkresová časť je zverejnená na úradnej tabuli obce Dohňany – v Pamätnej izbe obce Dohňany a na internetovej stránke www.dohnany.sk. Podbrobnejšie je možné  do územnoplánovacej dokumentácie  nahliadnúť v dňoch:

31. júla  2019 - 2. septembra  2019 na Obecnom úrade Dohňany.

            Verejnosť môže svoje námietky a pripomienky podať písomne  poštou na adresu Obec Dohňany, 020 51 Dohňany 68, alebo osobne na Obecnom úrade Dohňany do 30 dní odo dňa vyvesenia verejnej vyhlášky, alebo poslať poštou do posledného dňa jeho zákonom predpísanej lehoty vyvesenia. Na námietky alebo pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Verejné prerokovanie so zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutoční na

Obecnom úrade Dohňany

pre fyzické osoby, právnické osoby a  verejnosť

22.  augusta  2019  o 15,00 hod.  (štvrtok)

            Prerokovanie je orientované predovšetkým na oboznámenie verejnosti so zámermi rozvoja riešeného územia a na získanie pripomienok k navrhovanému riešeniu.         

                                                                                           Ing. Milan Panáček

                                                                                               starosta obce                                        


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dohňany - NÁVRHVytlačiť
 

Obec Dohňany podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 390/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejňuje tento NÁVRH VZN.


 
 

Záverečný účet Obce Dohňany za rok 2018 Vytlačiť
 

Obec Dohňany na základe §9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zverejňuje návrh záverečného účtu Obce Dohňany.


 
 

Zámer o prevode majetku obce DohňanyVytlačiť
 

Obec Dohňany zverejňuje dňom 4.4.2019 zámer na odkúpenie pozemkov formou osobitného zreteľa, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Bližšie informácie viď. súbor na stiahnutie.


 
 

Návrh rozpočtu obce Dohňany na roky 2019 - 2021Vytlačiť
 

Obec Dohňany v súlade s §9, ods. 2 zákona 369/1990 Zb. zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje NÁVRH rozpočtu obce Dohňany na roky 2019 - 2021.


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci DohňanyVytlačiť
 

Obec Dohňany na základe §6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Dohňany.
 


 
 

dnes je: 17.8.2019

meniny má: Milica

podrobný kalendár

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
303

 
 
 
25

 
 
 
76

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka