Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
DohňanyHľadať
 
 

Združenie obcí

Združenie obcí Púchovská dolina vzniklo v roku 2013. Tvorí ho sedem obcí Púchovskej doliny – Dohňany, Mestečko, Záriečie, Lúky, Vydrná, Lazy pod Makytou a Lysá pod Makytou. Predsedom združenia je starosta obce Dohňany Ing. Milan Panáček. Počas svojej existencie sa Združenie obcí Púchovská dolina podieľalo na realizácii viacerých projektov, či už z fondov Európskej únie alebo aj iných dotačných mechanizmov. V súčasnosti sa pripravuje na implementáciu schváleného  projektu z Operačného prostredia Kvalita životného prostredia s názvom „Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Púchovskej Doliny“, na ktorý sa podarilo získať finančný príspevok vo výške takmer 1,3 milióna EUR.

Kontaktné údaje:   Združenie obcí Púchovská dolina
                                 Dohňany 68
                                 020 51 DOHŇANY
                                 IČO: 42 280 788
                                 DIČ: 2023953987

E-mail:  obec@dohnany.sk ,  starosta@dohnany.sk 

Predseda združenia: Ing. Milan Panáček


 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavebný dozor pre stavbu zberného dvora pre ZO Púchovská dolina k  projektu „Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Púchovská dolina.“

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie externého manažmentu k projektu „Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Púchovská dolina.“


 
Príloha č. 1 - Spôsob určenia ceny.xlsx(12.8 kB)Príloha č. 1
Príloha č. 2 zmluva o vykone staveb_dozoru.docx(26.8 kB)Príloha č. 2
Príloha č. 3 Rekapitulácia rozpočtu od projektanta.pdf(128.6 kB)Príloha č. 3
Príloha č. 4 Technická správa.pdf(411.5 kB)Príloha č. 4
Výzva - externé riadenie projektu OPKŽP_final-WEB.pdf(347.2 kB)Výzva na predloženie ponuky - Ex. manažment
Príloha č. 1 cenový návrh_final_WEB.pdf(261.2 kB)Príloha č.1
Priloha č.2_Navrh zmluvy_final_WEB.pdf(311.3 kB)Príloha č.2

Projekty z fondov Európskej únie

Združenie obcí Púchovská dolina bolo úspešné so žiadosťou o Nenávratný finančný príspevok na realizáciu nasledovného projektu:

Názov projektu:                             Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí
                                                       Púchovskej Doliny

Kód projektu v ITMS2014+:          310011B584
Poskytovateľ:                                 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
                                                       sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,
                                                       IČO: 42 181 810
Prijímateľ:                                       Združenie obcí Púchovská dolina, sídlo: Dohňany 68,
                                                       020 51 Dohňany, IČO: 42 280 788
Náklady projektu:                           maximálna výška celkových oprávnených výdavkov pre
                                                        Projekt generujúci príjem na Realizáciu aktivít Projektu
                                                        predstavuje 1 361 615,23 EUR (slovom: jeden milión
                                                        tristošesťdesiatjedentisíc  šesťstopätnásť celých
                                                        dvadsaťtri stotín eur),
Miesto realizácie projektu :             obec Lúky 
Výzva - kód Výzvy  :                      OPKZP-PO1-SC111-2016-10 
Operačný program:                        Kvalita životného prostredia
Prioritná os:                                    1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
                                                        prostredníctvom rozvoja  environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita:                          1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s
                                                        cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie
                                                        a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v
                                                        súvislosti s investíciami nad rámec uvedených
                                                        požiadaviek 
Špecifický cieľ:                               1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
                                                        zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
                                                        recykláciu a podpora predchádzania vzniku  odpadov

OP_KŽP_logo.jpg

 

Združenie obcí Púchovská dolina bolo úspešné so žiadosťou o Nenávratný finančný príspevok na realizáciu nasledovného projektu:

Názov projektu:                             Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obcí                                                          Púchovskej doliny
Kód projektu v ITMS2014+:          310011L454
Poskytovateľ:                                 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
                                                       sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava,
                                                       IČO: 42 181 810
Prijímateľ:                                       Združenie obcí Púchovská dolina, sídlo: Dohňany 68,
                                                       020 51 Dohňany, IČO: 42 280 788
Náklady projektu:                   maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na   Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 189.360,- EUR (slovom: stoosemdesiatdeväťtisíc tristošesťdesiat eur),
Miesto realizácie projektu :             Lazy pod Makytou, Lúky, Lysá pod Makytou 
Výzva - kód Výzvy  :                       OPKZP-PO1-SC111-2017-23 
Operačný program:                        Kvalita životného prostredia
Prioritná os:                                    1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov                                                                                   prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.
Investičná priorita:                         1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s                                                       cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis      Únie                           a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v                                                        súvislosti s investíciami nad rámec uvedených                                                                            požiadaviek
Špecifický cieľ:      1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so                                           zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a                                                        recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

 

 

 


 

Povinne zverejňované dokumenty

Zmluvy


 

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: Mišutka Zdeno, Hvozdnica 357, 013 56 Hvozdnica, IČO: 40 068 617
Dátum uzavretia zmluvy: 13.03. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 14.03. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 15.03. 2019


 

Zber textilu

Dodatok č.1 k Kúpnej zmluve č. 201829670_Z - kompostéry
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 4228078
Dátum uzavretia zmluvy: 18.02. 2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 20.02. 2019
Dátum účinnosti zmluvy: 21.02. 2019


 

Kúpna zmluva č. 19/2018 - kompostéry
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 4228078
Dátum uzavretia zmluvy: 14.08. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 14.08. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 15.08. 2018


 

Kúpna zmluva č. 18/2018 - ramenový nosič kontajnerov za traktor s hydraulickou rukou
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: HYCA, s.r.o., Myslenická 6, 941 01 Pezinok, IČO: 31441751
Dátum uzavretia zmluvy: 25.07. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 25.07. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 26.07. 2018


 

Kúpna zmluva č. 17/2018 - jednonápravový náves
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: AGROSERVIS, s.r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno, IČO: 31441751
Dátum uzavretia zmluvy: 25.07. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 25.07. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 26.07. 2018


 

Kúpna zmluva č. 16/2018 - štiepkovač drevnej hmoty
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: AGROSERVIS, s.r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno, IČO: 31441751
Dátum uzavretia zmluvy: 25.07. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 25.07. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 26.07. 2018


 

Kúpna zmluva č. 15/2018 - kolesový traktor s čelným nakladačom
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: AGROSERVIS, s.r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno, IČO: 31441751
Dátum uzavretia zmluvy: 25.07. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 25.07. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 26.07. 2018


 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/185
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
IČO:00626031
Dátum uzavretia zmluvy: 6.07. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 16.07. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 17.07. 2018


 

Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva č. 2018/0516
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
IČO:36126624
Dátum uzavretia zmluvy: 27.06. 2018
Dátum zverejnenia zmluvy: 29.06. 2018
Dátum účinnosti zmluvy: 30.06. 2018


 

Zmluva č. 12/2017 - Kúpna zmluva č. 160627/2016 LS
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: AGRI-SERVIS, s.r.o., Odbojárov 600, 955 01 Tovarníky, IČO: 36849685
Dátum uzavretia zmluvy: 16.11. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 16.11. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 17.11. 2017


 

Zmluva č. 11/2017
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: Ministertsvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810
Dátum uzavretia zmluvy: 5.10. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 6.10. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 7.10. 2017


 

Zmluva č. 10/2017

Zmluva č. 10/2017
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko, IČO: 00 200 123
Dátum uzavretia zmluvy: 28.9. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 29.9. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 30.9. 2017


 

Zmluva č. 9/2017

9/2017 Zmluva o propagácii
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624
Dátum uzavretia zmluvy: 28.8. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 4.9. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 5.9. 2017


 

Zmluva č. 8/2017

8/2017 Kúpna zmluva
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko, IČO: 42 280 788
Dátum uzavretia zmluvy: 31.7. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 1.8. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 2.8. 2017


 

7/2017  Zmluva o dielo
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: MGM, s.r.o., Hliny č. 2719, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31577270
Dátum uzavretia zmluvy: 19.6. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 19.6. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 20.6. 2017


 

6/2017 Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68 , 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Zmluvná strana 2: ALFA Reklama s.r.o., Mládežnícka 2104, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36479721
Dátum uzavretia zmluvy: 7.6. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 8.6. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 9.6. 2017


 

5/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
Zmluvná strana 1: Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
IČO: 00200123
Zmluvná strana 2: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68, 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.5. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 1.6. 2017

 


 

4/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve
Zmluvná strana 1: Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
IČO: 00200123
Zmluvná strana 2: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68, 020 51 Dohňany
IČO: 42280788
Cena plnenia:
Dátum uzavretia zmluvy: 30.5. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.5. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 1.6. 2017
 


 

3/2017 Zmluva o poskytovaní stavebného dozora
Zmluvná strana 1: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68, 020 51 Dohňany
IČO: 422 80 788
Zmluvná strana 2: Ing. Peter Flašík, Okružná 1441/60, 020 01 Púchov
IČO: 3487430
Cena plnenia: 4.250,- EUR
Dátum uzatvorenia zmluvy: 30.5. 2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.5. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 1.6. 2017


 

2/2017 - Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluvná strana 1: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Pov. Bystrica, IČO: 50 068 849
Zmluvná strana 2: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68, 020 51 Dohňany, IČO: 422 80 788
Cena plnenia: 14.766,- EUR
Dátum uzatvorenia zmluvy: 12.4. 2017
Dátum zverejnenia: 13.4. 2017
Dátum účinnosti zmluvy: 14.4. 2017


 
Zmluva_združenie-mpprofitPB_Em-web.pdf(2.7 MB)2/2017 - Zmluva o poskytnutí služieb

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvná strana 1: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810
Zmluvná strana 2: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68, 020 51 Dohňany, IČO: 42 280 788
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.7.2018
Dátum zverejnenia: 17.7.2018
Dátum účinnosti zmluvy: 31.12.2028


 

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvná strana 1: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810
Zmluvná strana 2: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68, 020 51 Dohňany, IČO: 42 280 788
Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.6.2017
Dátum zverejnenia: 12.7.2017
Dátum účinnosti zmluvy: 31.12.2028


 

1/2017 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluvná strana 1: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810
Zmluvná strana 2: Združenie obcí Púchovská dolina, Dohňany 68, 020 51 Dohňany, IČO: 42 280 788
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.1.2017
Dátum zverejnenia: 19.1.2017
Dátum účinnosti zmluvy: 31.12.2028


 
2_PrĂ-loha ÄŤ. 1 Zmluvy o poskytnutĂ- NFP - text.pdf(824.8 kB)Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP
3_PrĂ-loha ÄŤ. 2 Predmet podpory - text.pdf(162.7 kB)Príloha č. 2 Predmet podpory
4_Priloha ÄŤ. 3 Zmluvy o poskytnutĂ-NFP - text.pdf(136.6 kB)Priloha č. 3 Zmluvy o poskytnutíNFP
5_PrĂ-loha ÄŤ.  4 Financne opravy - text.pdf(251.6 kB)Príloha č. 4 Financne opravy
6_PrĂ-loha ÄŤ. 2 PodrobnĂ˝ rozpoÄŤet projektu - text.pdf(293.8 kB)Príloha č. 2 Podrobný rozpočet projektu

4/2016 - Zmluva o manažmente projektu

Zmluvná strana 1: MP Profit PB, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica, IČO:50068849
Zmluvná strana 2: Združenie obcí Púchovská dolina, IČO:42280788
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.5.2016
Dátum zverejnenia: 27.5.2016
Dátum účinnosti zmluvy: 28.5.2016
Doba platnosti zmluvy: neuvedená 


 
4-2016_Zmluva o manažmente projektu_scan.pdf(2 MB)4/2016 - Zmluva o manažmente projektu

3/2016 - Zmluva o nájme

Zmluvná strana 1: Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52, IČO:00200123
Zmluvná strana 2: Združenie obcí Púchovská dolina, IČO:42280788
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.5.2016
Dátum zverejnenia: 24.5.2016
Dátum účinnosti zmluvy: 25.5.2016
Doba platnosti zmluvy: do 30.6.2017 


 
3-2016_Zmluva o nájme_združenie-PD Mestečko_final_scan.pdf(1.8 MB)3/2016 - Zmluva o nájme

2/2016 - Zmluva o budúcej zmluve

Zmluvná strana 1: Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52, IČO:00200123
Zmluvná strana 2: Združenie obcí Púchovská dolina, IČO:42280788
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.5.2016
Dátum zverejnenia: 24.5.2016
Dátum účinnosti zmluvy: 25.5.2016
Doba platnosti zmluvy: do 30.6.2017 


 
2-2016_Zmluva o budúcej zmluve_scan.pdf(816.7 kB)2/2016 - Zmluva o budúcej zmluve

1/2016 - Zmluva o dielo

Zmluvná strana 1: Ing. Daniel Sádecký, Prečín 318, 018 15 Prečín, IČO: 47074523
Zmluvná strana 2: Združenie obcí Púchovská dolina, IČO:42280788
Hodnota zmluvy: 4 950,- EUR
Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.4.2016
Dátum zverejnenia: 22.4.2016
Dátum účinnosti zmluvy: 23.4.2016
Doba platnosti zmluvy: do 28.4.2016


 
1-2016_zmluva projektova dokumentácia_scan.pdf(2.5 MB)1/2016 - Zmluva o dielo

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Páči sa Vám naša nová stránka?
 
 
312

 
 
 
25

 
 
 
78

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka